طراحی لوگو و نشان متصا

لوگو یا نشان متصا برای شرکت تولید پروفایل آلومینیوم با تمرکز بر تداعی پروفایل پنجره و نشان دادن استحکام، از یک نماد چهارگوش بهره می‌برد. این چهارگوش، به‌صورت طبیعی به شکل و ساختار پروفایل آلومینیوم اشاره می‌کند، و تمثیلی از پروفایل پنجره است.

رنگ های لوگو و نشان نارنجی تیره و خاکستری تیره می‌تواند به طور ظاهری به‌عنوان نماینده‌ای از قوت و استحکام عناصر استفاده شود. این رنگ‌ها معمولاً به‌صورت ذهنی به احساساتی چون استقامت، قدرت و اعتماد به‌نفس اشاره می‌کنند. استفاده از نارنجی تیره به‌عنوان رنگ اصلی و خاکستری تیره به‌عنوان پشت زمینه یا تأکید کننده می‌تواند این احساسات را بیان کند.