زبان نمادین ولگردان
ولگردان بخشی از جامعه آمریکا را تشکیل داده‌اند که در تامین نیاز اولیه زندگی شان با مشکلات زیادی مواجه هستند....