۲۱ طراحی خلاقانه با تأثیرات رنگی بر روی کاغذ

Overprint تکنیکی از چاپ است که در آن دو یا چند جوهر در یک منطقه قرار می گیرند که با تلفیق د رهم  یک رنگ اضافی و سومی ایجاد می کند. آثار هنری خلاقانه می تواند با چاپ یک تصویر دوم بر یک چاپ موجود با استفاده از رنگ های مختلف تولید شود.

در هر کجا که جوهر با هم همخوانی دارند، رنگ سوم بر اساس مدل رنگی کم رنگ تولید می شود. به طور معمول این اثر به صورت دستی با استفاده از تکنیک های چاپ روی صفحه تولید می شود، اما این روش می تواند به آسانی در نرم افزار های طراحی دیجیتال با استفاده از کانال های رنگی نیز طراحی شود.

در این پست، 2۱ طرح خلاقانه با اثرات رنگی بر روی کاغذ ارائه شده است که در ادامه با هم می بینیم: