توسعه برند
آندر اوایل فصل بهار یا اواخر فصل پاییز باغبانان درختانی را که به قدر کافی قدرتمند شدند، با درختی دیگر...
شناسنامه دقیقا حکم ثبت برند یا نام تجاری محصول شما را دارد.
اگر پدر یا مادر یک نوزاد باشید برایش نام انتخاب نمیکنید؟ و اگر برایش نامی انتخاب کردید آیا برایش شناسنامه...
چند سال پیش وقتی برای مسافرت چند روزه به یزد رفتیم، به صورت اتفاقی وارد یکی از رستوران های شهر...
جایگاه برند
جایگاه یابی برند در واقع برای یافتن پنجره‌ای به ذهن مشتری است. هر چه موقعیت برند شما بتواند پنجره‌ای بزرگتر...