نیویورک تایمز
استودیو سی سی لندن برای کنفرانس سالانه یک روزه کارکنان نیویورک تایمز با عنوان «State of the Times» یک هویت‌بصری و سیستم پویایی طراحی کرده‌است که گستره محتوا و رسانه‌های تولیدی این روزنامه را برجسته می‌کند. یک رویکرد چندوجهی این طراحی چندوجهی شامل عناصر بصری...
پروژه
آگهی استخدام